Đăng ký

Đăng ký tham gia học kỳ quân đội:

  • Sinh viên Khóa 2017 đăng ký tham gia theo lịch đăng ký môn học học kỳ hè (15-21/01/2018) thông qua tài khoản tại cổng thông tin sinh viên.